ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З НАВЧАННЯ РОБОТОТЕХНІЦІ ТА ПРОГРАМУВАННЮ ДІТЕЙ

м. Київ Редакція від

«__» _____ 2023 рокуДоговір, розміщений на цьому сайті - це публічна оферта, що містить умови надання послуг з навчання робототехніки і програмування в режимі онлайн закладом «Roboсode», до якого приєднується Замовник/Студент.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Основні поняття та визначення термінів, що вживаються в Договорі:

1.1.1. Акцепт (прийняття пропозицій̈) – повне й безумовне прийняття Замовником умов, викладених в цьому Договорі шляхом попередньої оплати 100% вартості обраної послуги та вчинення з боку Замовника будь-якої дії, спрямованої на прийняття пропозиції укласти цей Договір або фактичне користування послугами за цим Договором.

1.1.2. Виконавець – суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює діяльність з надання послуг з навчання робототехніки і програмуванню на дистанційних онлайн курсах "Roboсode".

1.1.3. Договір – є правочин у розумінні ст. 626 Цивільного кодексу України, який̆ регулює взаємні відносини між Замовником та Виконавцем у процесі надання останнім послуг з навчання робототехніці і програмуванню.

1.1.4. Замовник – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір'ю, законним опікуном (представником) або інша фізична особа, що представляє інтереси Студента, відповідно до чинного законодавства України, який буде отримувати Послуги.

1.1.5. Інтернет-сторінка – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою:
https://robocode.ua/
та є джерелом інформування Замовника/Студента (далі – "Сайт").

1.1.6. Послуга – Послуга у сфері навчання робототехніці та програмуванню, що полягає в наданні дистанційних інформаційно-консультаційних занять (в режимі реального часу чи з наданням записів) та інших послуг у сфері робототехніки і програмування.

1.1.7. Публічна оферта (пропозиція) – пропозиція Виконавця (викладена на його інтернет-сторінці
https://robocode.ua/
), адресована необмеженому колу осіб згідно з ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній.

1.1.8. Студент - дитина віком з 10 до 16 років, що отримує Послугу від закладу «Robocode» в порядку і на умовах цього Договору.

1.2. Цей договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами

1.3. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує факт ознайомлення, згоди та прийняття усіх умов цього Договору.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець пропонує та зобов'язується після акцептування цього Договору надати Замовнику Послуги із навчання робототехніці і програмуванню на дистанційних заняттях в режимі онлайн відповідно до обраного Замовником навчального курсу і пакету Послуг.

2.2. Послуги за цим Договором надаються Студентові, викладачами Виконавця, шляхом проведення онлайн-занять в режимі реального часу або направлення відеозапису заняття, за обраним Замовником пакетом Послуг, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.3. Замовнику після акцептування Договору надається доступ до онлайн-майданчику та/або сервісу, на який протягом всієї тривалості курсу, будуть проводитись дистанційні онлайн-заняття та/або розміщуватись навчальні чи інформаційні матеріали (відеозаписи занять, текстові завдання тощо).

2.4. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем повної попередньої оплати 100% вартості обраної послуги та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань або до розірвання Договору однією із Сторін.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Послуги надаються Замовникові на основі цін та тарифів, заявлених на Сайті. Вартість Послуги розраховується в залежності від обраної Замовником кількості занять – пакету Послуги.

3.2. Оплата за надання Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів у спосіб, який вказується в СМС-повідомленні, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки-анкети.

3.3. Вартість послуг не включає комісію банків/платіжних систем, що стягується під час здійснення платежу.

3.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг в залежності від кон'юнктури ринку.

3.5. Виконавець не може змінювати вартість послуг для конкретного Замовника у випадку, якщо той вже прийняв умови Виконавця та здійснив оплату за замовлений пакет Послуг, у встановленому цим Договором порядку.

3.6. Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати в повному обсязі на відповідну кількість занять до дня початку відвідування занять Студентом.

3.7. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.8. Кошти, сплачені Замовником у відповідності до п. 3.1 ст. 3 цього Договору, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п 5.2.4 ст. 5 цього Договору.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-який пакет Послуг, представлений на Сайті шляхом заповнення заяви-анкети.

4.2. Пакет послуг складається з 4, 12 або 24 занять які проводяться за обраним Замовником курсом відповідно до навчальної програми.

4.3. Курс, в залежності від обраної навчальної програми, розрахований на проведення онлайн-занять у кількості, що може перевищувати 24 заняття. Вся інформація про курси, навчальні програми, їх опис, терміни та строки, необхідна кількість занять тощо, розміщуються на Сайті.

4.4. У разі неможливості проведення Виконавцем онлайн-занять у раніше визначені терміни, Виконавець має право перенести терміни їх проведення завчасно повідомивши про це Замовника шляхом здійснення сервісного дзвінка та/або оповіщенням через Telegram, Viber чи СМС повідомленням за контактними номерами телефону Замовника.

4.5. У разі, якщо Студент з будь-яких причин не брав участі в онлайн-занятті, Виконавець надає доступ до відеозапису пропущеного онлайн-заняття шляхом розміщення відеозапису пропущеного заняття на онлайн-майданчик та/або онлайн-сервіс.

4.6. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем з моменту закінчення онлайн-заняття (незалежно від того чи приймав в ньому участь Студент) або надання доступу Виконавцем до відеозапису онлайн-заняття з моменту реалізації технічної можливості доступу до записів та/або матеріалів (незалежно від того чи користувався ними Замовник/Студент).

4.7. Використання Замовником отриманих інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.д.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. ознайомити Замовника/Студента з програмою, тривалістю онлайн-занять та іншою інформацією щодо надання Послуг;

5.1.2. організувати діяльність з навчання Студента відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту навчальної програми закладу «Robocode»;

5.1.3. зберігати місце за Студентом, за умовою оплати за Послуги згідно Тарифів, під час тимчасової відсутності такого Студента;

5.1.4. навчати Студента за програмою закладу «Robocode» із залученням кваліфікованих спеціалістів;

5.1.5. використовувати при навчанні сучасні технології й додаткові спеціальні програми.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. залишати за собою право здійснювати заміну викладачів та коригувати розклад занять;

5.2.2. не допускати до онлайн-занять в режимі реального часу або до записів цих занять, та/або не надавати Замовнику доступу до навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів у разі відсутності повної 100% оплати обраної Замовником послуги;

5.2.3. відрахувати Студента та припинити надання послуги при невиконанні Замовником/Студентом своїх зобов'язань та або у випадку, якщо під час надання Послуг Студент зриває навчання, порушує дисципліну, заважає іншим дітям та викладачам;

5.2.4. на власний розсуд відмовити Клієнту в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг. У такому разі Виконавець повідомляє Замовника про припинення надання Послуг, та у разі розірвання Договору Виконавець здійснює відшкодування грошових коштів, сплачених у відповідності до п. 3.1 Договору, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг.

5.3. Замовник/Студент зобов'язаний:

5.3.1. Замовник/Студент зобов'язані дотримуватись вимог Договору;

5.3.2. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість Послуг, обраних Замовником;

5.3.3. дотримуватись навчальної дисципліни під час занять.

5.4. Замовник/Студент має право:

5.4.1. вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку представників Виконавця;

5.4.2. замовляти додаткові Послуги та користуватися іншими правами відповідно до умов Договору (додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);

5.4.3. вимагати від Виконавця виконання його обов'язків за Договором;

5.4.4. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Виконавця, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

5.4.5. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

5.4.6. під час споживання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців, які залучені Виконавцем до надання Послуг;

5.4.7. за погодженням з Виконавцем збільшувати обсяг Послуг. У такому разі Замовник зобов'язаний здійснити відповідну доплату;

5.4.8. отримувати інформацію щодо Послуг Виконавця;

5.4.9. на підтримку своїх законних інтересів та правомірних вимог.

6. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Умови Договору можуть бути зміненими Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення Договору в новій редакції̈ на Сайті. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня з дати оприлюднення інформації̈ про ці зміни на Сайті.

6.2. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх Замовників послуг, які приєдналися до Договору, у тому числі на тих, хто приєднався до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору. Виконавець не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку, установленому цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Замовником послуг.

6.3. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку, окрім випадків, визначених у п. 5.2.3 та п. 5.2.4 ст. 5 цього Договору.

6.4. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця на підставах, вказаних у п. 5.2.3 ст. 5 цього Договору, вважається, що Замовник/Студент отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.

6.5. У разі односторонньої відмови або дострокового припинення цього Договору з ініціативи Замовника кошти, сплачені Замовником, поверненню не підлягають, крім випадків, передбачених п 5.2.4 ст. 5 цього Договору.

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі звернення однієї із Сторін до іншої.

7.2. Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів її розглянути та направити Замовнику мотивовану відповідь.

7.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, такі спори підлягають розгляду і вирішенню в судах України відповідно до матеріального і процесуального права України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Сторони, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», одночасно з підписанням Договору надають інформований дозвіл (інформовану згоду) одна одній на збір, обробку, використання, в тому числі передачу третім особам їх персональних даних і персональних даних фізичних осіб – співробітників та/або представників Сторін (які передаються Стороною іншій Стороні, з метою ідентифікації фізичних осіб, які уповноважені діяти від імені Сторони) та підтверджують, що ними отримані повідомлення про включення переданих Стороною персональних даних до баз персональних даних іншої Сторони Договору з метою реалізації цивільно- правових, господарських та інших відносин виключно в межах, в обсязі та з метою, необхідними для належного виконання умов Договору та законодавства України.

8.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Про настання факту випадку або непереборної сили Виконавець сповіщає Замовника через офіційний сайт закладу «Robocode», або через СМС розсилки.

Під випадком або непереборною силою слід розуміти обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору. Строк виконання зобов'язань за Договором може відкладатися на строк дії форс-мажорних обставин.
OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují pravidla týkající se zpracování osobních údajů správcem na webových stránkách, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv osob, kterých se tykají tyto údaje, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů na webových stránkách.
 • Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek je společnost RoboCode sp. z o.o. se sídlem v Lublinu (20-006), ul. Hugo Kołłątaja 6/3, zapsána do rejstříku podnikatelů vnitrostátního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Lublin-Wschód ve Świdniku, 6. obchodní oddělení národního soudního rejstříku, pod číslem 0000747335, NIP 7123374500, e-mailová adresa: pl@robocode.pro - dále jen „Správce", a zároveň je poskytovatelem služeb webových stránek a Prodejcem.
 • osobní údaje na webových stránkách zpracovává správce v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/WE (obecná pravidla ochrany osobních údajů) - dále jen „GDPR" nebo „Nařízení GDPR". Oficiální text nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 • Používání webových stránek, včetně nákupů, je dobrovolné. Podobně je poskytování osobních údajů příjemcem služby nebo zákazníkem využívajícím webové stránky dobrovolné, s výjimkou dvou případů:
uzavírání smluv se Správcem – neposkytnutí, v případech a v rozsahu uvedeném na Webové stránce a v Pravidlech Webové stránky a těchto zásadách ochrany osobních údajů, osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb se Správcem má za následek nemožnost

uzavření této smlouvy. Poskytování osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů uzavřít tuto smlouvu se Správcem, je povinen poskytnout požadované údaje. Pokaždé bude rozsah údajů požadovaných k uzavření smlouvy předem uveden na webové stránce a v pravidlech webové stránky;

 • zákonné povinnosti správce - poskytování osobních údajů je požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních předpisů ukládajících správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů za účelem vedení daňové nebo účetní knihy) a jejich neposkytnutí znemožní správci splnit tyto povinnosti.
 • Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se tykají zpracovávané osobní údaje, zejména je odpovědný a zajišťuje, aby jím shromážděné údaje byly:
 • zpracovávány v souladu se zákonem;
 • shromažďovány pro stanovené zákonné účely a nepodléhaly dalšímu zpracování v rozporu s těmito účely;
 • správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány;
 • uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci osob, jichž se týkají, ne déle, než je nutné k dosažení účelu zpracování, a
 • zpracovávány způsobem zajišťujícím příslušnou ochranu osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným použitím, a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními.
 • S ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i na riziko porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností rizika, Správce přijímá vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování probíhalo v souladu s tímto nařízením a bylo možné to prokázat. Tato opatření jsou podle potřeby přezkoumávána a aktualizována. Správce využívá technická opatření k tomu, aby zabránil neoprávněným osobám získávání a úpravu osobních údajů zasílaných elektronicky.


ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮo Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

o subjekt údajů se souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;

o zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo k přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;

o zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce;

o nebo zpracování je nezbytné pro účely, související se s oprávněnými zájmy Správce nebo třetí strany, pokud tyto zájmy převažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

o Zpracování osobních údajů Správcem vždy vyžaduje existence alespoň jedné z podmínek uvedených v odst. 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování Správcem osobních údajů uživatelů služeb a zákazníků webové stránky jsou uvedeny v další části zásad ochrany osobních údajů - ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA WEBOVÉ STRÁNCEo Pokaždé, když účel, základ, období a rozsah, jakož i příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem, vyplývají z činů provedených daným uživatelem služby nebo zákazníkem na webových stránkách.

o Správce může zpracovávat osobní údaje na webových stránkách pro následující účely, z následujících důvodů, v následujících obdobích a v následujícím rozsahu:Účel zpracování údajů Právní základ zpracování a doba uchovávání údajů Rozsah zpracovávaných údajů -plnění kupní smlouvy a zasílání personalizovaných obchodních informací jako součást přímého marketingu.-pro plnění smlouvy o poskytování Elektronických služeb.-přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv - článek 6 odst.1 písmeno b a f) nařízení GDPR (plnění smlouvy a oprávněný zájem správce).- Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k provedení, vypovídání nebo jinému ukončení uzavřené smlouvy.- Údaje jsou uchovávány po dobu oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu omezení nároků vůči subjektu údajů v důsledku obchodní činnosti prováděné Správcem. Promlčecí doba je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky z podnikání jsou tři roky, u kupní smlouvy jsou dva roky). Maximální rozsah: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město), adresa bydliště/podnikání/sídlo (pokud se liší od doručovací adresy) a daňové identifikační číslo (DIČ) uživatele služby nebo zákazníka Marketing Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (souhlas).Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel Emailová adresa Vyjádření názoru zákazníka ohledně uzavřené kupní smlouvě. Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel Emailová adresa Vedení daňových nebo účetních knih. Čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR ve spojení s čl. 74 odst. 2 zákona o účetnictví ze dne 30. ledna 2018 (věstník zákonů z roku 2018, položka 395).Údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem, který vyžaduje, aby správce ukládal daňové knihy (do uplynutí doby daňové povinnosti, pokud daňové předpisy nestanoví jinak) nebo účetní knihy (5 let od začátku roku následujícího po finančním roce, ke kterému se údaje vztahují). Jméno a příjmení; adresa bydliště / podnikání/ sídlo (pokud se liší od doručovací adresy), název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) uživatele nebo zákazníka služby. Určení, vyšetřování nebo obrana nároků, které mohou být vzneseny správcem nebo které mohou být vzneseny proti správci. Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.Údaje jsou uchovávány po dobu oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu omezení nároků vůči subjektu údajů v důsledku obchodní činnosti prováděné Správcem. Promlčecí doba je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky z podnikání jsou tři roky, u kupní smlouvy - dva roky). Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; emailová adresa; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město), adresa bydliště/podnikání/sídlo (pokud se liší od doručovací adresy) a daňové identifikační číslo (DIČ) uživatele služby nebo zákazníka.


PŘÍJEMCI ÚDAJŮ NA WEBOVÉ STRÁNCE

o Pro správné fungování webových stránek, a pro řádné plnění uzavřených kupních smluv, je nutné, aby správce využíval služby externích subjektů (jako je například poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá pouze služby takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky k provedení vhodných technických a organizačních opatření, aby takové zpracování bylo v souladu s požadavky nařízení GDPR a zajištovalo ochranu práv subjektů údajů.

o Správce nepředává údaje pokaždé a všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů - Správce poskytuje údaje, pouze pokud je to nutné k dosažení daného účelu zpracování osobních údajů, a to pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení. Například pokud zákazník použije osobní odběr, nebudou jeho údaje předány dopravci spolupracujícímu se Správcem.

o Osobní údaje uživatelů služby a zákazníků webových stránek mohou být předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

o dopravci / speditéři / kurýrní makléři - v případě zákazníka, který používá online službu k doručení Zboží poštou nebo kurýrem, správce poskytne shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli provádějícímu zásilku na žádost Správce v rozsahu nezbytném k dokončení dodávky Zboží zákazníkovi.

o Subjekty, zpracovávající elektronické platby nebo platební kartu - v případě zákazníka, který používá internetový obchod s elektronickými platbami nebo s platbami pomocí platebních karet, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému subjektu zpracovávající výše uvedené platby na webových stránkách na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb provedených Zákazníkem.

o dodavatel systému výzkumu veřejného mínění - v případě, že Zákazník souhlasil s vyjádřením stanoviska k uzavřené kupní smlouvě, poskytne Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu poskytujícímu systém výzkumu veřejného mínění k uzavřeným kupním smlouvám na Webové stránce na žádost Správce v rozsahu nezbytném, aby Zákazník mohl vyjádřit své stanovisko pomocí systému výzkumu veřejného mínění.

o poskytovatelé služeb, kteří dodávají správci technická, IT a organizační řešení umožňující správci provádět obchodní činnost, včetně webových stránek a elektronických služeb poskytovaných přes jeho osobu (zejména poskytovatelé počítačového softwaru pro zajištění fungování webových stránek, poskytovatelé e-mailu a hostingu a poskytovatelé softwaru pro správu softwaru společnosti a poskytování technické pomoci Správci) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

o poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kancelář, advokátní kancelář nebo společnost pro vymáhání pohledávek) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.PROFILOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNCEo Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost informovat o automatizovaném rozhodování, včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR, a - přinejmenším v těchto případech - relevantní informace o pravidlech jejich přijímání, jakož i o významu a očekávaných důsledcích takového zpracování pro subjekty údajů. S ohledem na tuto skutečnost poskytuje správce informace o možném profilování podle tohoto odstavce zásad ochrany osobních údajů.

o Správce může použít profilování na Webových stránkách pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se nevztahují na uzavření nebo odmítnutí uzavřít kupní smlouvu, ani na možnost využívat Elektronické služby na Webových stránkách. Účinkem použití profilování na webových stránkách může být například připomínka nedokončených nákupů, nabídka produktu, který může odpovídat zájmům nebo preferencím dané osoby. Navzdory profilování se daná osoba samostatně rozhoduje, zda bude používat předloženou nabídku Produktu.o Subjekt údajů má právo nepřijímat rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a má právní účinky nebo obdobným způsobem významně ovlivňuje danou osobu.PRÁVA OSOBY, JÍŽ SE OSOBNÍ ÚDAJE TÝKAJÍo Právo na přístup, opravu, omezení, vymazání nebo přenos - subjekt údajů má právo požadovat od správce poskytnout mu přístup k jeho osobním údajům, opravit je, vymazat („právo být zapomenut") nebo omezit zpracování, má právo vznést námitku ke zpracování a také má právo na přenos svých údajů. Podrobné podmínky uplatnění výše uvedených práv jsou stanoveny v čl. 15-21 nařízení GDPR.

Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje zpracovává Správce na základě souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR), má právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

o Právo podat stížnost u orgánu dozoru - osoba, jejíž údaje zpracovává Správce, má právo podat stížnost u orgánu dozoru způsobem stanoveným v příslušných ustanoveních nařízení GDPR a českých zákonů, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Orgánem dozoru v České republice je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.

o Právo vznést námitku - subjekt údajů má právo kdykoli - z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací - vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již správce není oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat, ledaže prokáže existenci platných právních důvodů pro zpracování, převažujících nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo důvodů pro stanovení, vyšetřování nebo obranu nároků.

o Právo vznést námitku proti přímému marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro takové marketingové účely, včetně profilování, v rozsahu ve kterém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

o Za účelem realizace práv uvedených v tomto odstavci zásad ochrany osobních údajů můžete kontaktovat správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu správce uvedenou na začátku zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách.COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKAo Soubory cookies (cookie) jsou malé textové informace ve formě textových souborů zasílaných serverem a ukládaných na straně osoby navštěvující Web (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu - v závislosti na tom, které zařízení používá návštěvník našich webových stránek). Podrobné informace o cookies a historii jejich vytváření najdete mimo jiné zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

o Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookies, když návštěvníci používají webové stránky pro následující účely:

o při identifikaci uživatelů služby, kteří se přihlásili na webovou stránku a prokázání, že jsou přihlášeni;

o zapamatování si produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky;

o zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů na web;

o přizpůsobení obsahu webových stránek individuálním preferencím zákazníka (např. podle barev, velikosti písma, rozložení stránky) a optimalizace

o používání stránek Webu;

o vedení anonymních statistik ukazujících, jak používat Web;

o remarketing, tj. průzkum chování návštěvníků webu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytování reklam přizpůsobených jejich očekávaným zájmům, a to i pokud navštěvují jiné weby v reklamní síti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.

o Ve výchozím nastavení většina webových prohlížečů dostupných na trhu ukládají soubory cookie automaticky. Každý má možnost definovat podmínky používání cookies pomocí nastavení svého vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například omezit částečně (např. dočasně) nebo úplně deaktivovat možnost ukládání souborů cookie - v druhém případě to však může ovlivnit některé funkce webových stránek (například může být nemožné projít objednávkou přes objednávkový formulář z důvodu, že nebyly zapamatovány produkty v košíku při následujících fázích zadání objednávky).

o Nastavení webového prohlížeče pro cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies naší webovou stránkou - v souladu se zákonem může být takový souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokud takový souhlas neexistuje, mělo by se odpovídajícím způsobem změnit nastavení prohlížeče pro cookies.

o Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich samočinném odstranění v nejpopulárnějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

o v prohlížeči Chrome

o v prohlížeči Firefox

o v prohlížeči Internet Explorer

o v prohlížeči Opera

o v prohlížeči Safari

o v prohlížeči Microsoft Edge

o Správce může na webových stránkách používat služby Google Analytics a Universal Analytics poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a služby Facebook Pixel poskytované společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tyto služby pomáhají správci analyzovat provoz na webových stránkách. Shromážděné údaje jsou zpracovávány jako součást výše uvedených služeb anonymizovaným způsobem (jedná se o tzv. Provozní údaje, které zabraňují identifikaci osoby), aby generovaly statistiky užitečné při správě webových stránek. Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní, tj. neobsahují identifikační prvky (osobní údaje) návštěvníků webových stránek. Správce pomocí výše uvedených služeb na webu shromažďuje takové údaje, jako jsou zdroje a prostředky získávání návštěvníků webu a způsob jejich chování na webu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých web navštěvují, IP a doménu, geografické údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.

o Určitá osoba může snadno zablokovat informace o své aktivitě na Webové stránce - za tímto účelem můžete nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Inc. Je k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=plZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍo Web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, aby si po přepnutí na jiné webové stránky přečetl tam stanovené zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na web Správce.
4.5. У разі, якщо Студент з будь-яких причин не брав участі в онлайн-занятті, Виконавець надає доступ до відеозапису пропущеного онлайн-заняття шляхом розміщення відеозапису пропущеного заняття на онлайн-майданчик та/або онлайн-сервіс.

4.6. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем з моменту закінчення онлайн-заняття (незалежно від того чи приймав в ньому участь Студент) або надання доступу Виконавцем до відеозапису онлайн-заняття з моменту реалізації технічної можливості доступу до записів та/або матеріалів (незалежно від того чи користувався ними Замовник/Студент).

4.7. Використання Замовником отриманих інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.д.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. ознайомити Замовника/Студента з програмою, тривалістю онлайн-занять та іншою інформацією щодо надання Послуг;

5.1.2. організувати діяльність з навчання Студента відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту навчальної програми закладу «Robocode»;

5.1.3. зберігати місце за Студентом, за умовою оплати за Послуги згідно Тарифів, під час тимчасової відсутності такого Студента;

5.1.4. навчати Студента за програмою закладу «Robocode» із залученням кваліфікованих спеціалістів;

5.1.5. використовувати при навчанні сучасні технології й додаткові спеціальні програми.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. залишати за собою право здійснювати заміну викладачів та коригувати розклад занять;

5.2.2. не допускати до онлайн-занять в режимі реального часу або до записів цих занять, та/або не надавати Замовнику доступу до навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів у разі відсутності повної 100% оплати обраної Замовником послуги;

5.2.3. відрахувати Студента та припинити надання послуги при невиконанні Замовником/Студентом своїх зобов'язань та або у випадку, якщо під час надання Послуг Студент зриває навчання, порушує дисципліну, заважає іншим дітям та викладачам;

5.2.4. на власний розсуд відмовити Клієнту в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг. У такому разі Виконавець повідомляє Замовника про припинення надання Послуг, та у разі розірвання Договору Виконавець здійснює відшкодування грошових коштів, сплачених у відповідності до п. 3.1 Договору, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг.

5.3. Замовник/Студент зобов'язаний:

5.3.1. Замовник/Студент зобов'язані дотримуватись вимог Договору;

5.3.2. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість Послуг, обраних Замовником;

5.3.3. дотримуватись навчальної дисципліни під час занять.

5.4. Замовник/Студент має право:

5.4.1. вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку представників Виконавця;

5.4.2. замовляти додаткові Послуги та користуватися іншими правами відповідно до умов Договору (додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);

5.4.3. вимагати від Виконавця виконання його обов'язків за Договором;

5.4.4. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Виконавця, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

5.4.5. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

5.4.6. під час споживання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців, які залучені Виконавцем до надання Послуг;

5.4.7. за погодженням з Виконавцем збільшувати обсяг Послуг. У такому разі Замовник зобов'язаний здійснити відповідну доплату;

5.4.8. отримувати інформацію щодо Послуг Виконавця;

5.4.9. на підтримку своїх законних інтересів та правомірних вимог.

6. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Умови Договору можуть бути зміненими Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення Договору в новій редакції̈ на Сайті. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня з дати оприлюднення інформації̈ про ці зміни на Сайті.

6.2. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх Замовників послуг, які приєдналися до Договору, у тому числі на тих, хто приєднався до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору. Виконавець не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку, установленому цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Замовником послуг.

6.3. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку, окрім випадків, визначених у п. 5.2.3 та п. 5.2.4 ст. 5 цього Договору.

6.4. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця на підставах, вказаних у п. 5.2.3 ст. 5 цього Договору, вважається, що Замовник/Студент отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.

6.5. У разі односторонньої відмови або дострокового припинення цього Договору з ініціативи Замовника кошти, сплачені Замовником, поверненню не підлягають, крім випадків, передбачених п 5.2.4 ст. 5 цього Договору.

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі звернення однієї із Сторін до іншої.

7.2. Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів її розглянути та направити Замовнику мотивовану відповідь.

7.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, такі спори підлягають розгляду і вирішенню в судах України відповідно до матеріального і процесуального права України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Сторони, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», одночасно з підписанням Договору надають інформований дозвіл (інформовану згоду) одна одній на збір, обробку, використання, в тому числі передачу третім особам їх персональних даних і персональних даних фізичних осіб – співробітників та/або представників Сторін (які передаються Стороною іншій Стороні, з метою ідентифікації фізичних осіб, які уповноважені діяти від імені Сторони) та підтверджують, що ними отримані повідомлення про включення переданих Стороною персональних даних до баз персональних даних іншої Сторони Договору з метою реалізації цивільно- правових, господарських та інших відносин виключно в межах, в обсязі та з метою, необхідними для належного виконання умов Договору та законодавства України.

8.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Про настання факту випадку або непереборної сили Виконавець сповіщає Замовника через офіційний сайт закладу «Robocode», або через СМС розсилки.

Під випадком або непереборною силою слід розуміти обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору. Строк виконання зобов'язань за Договором може відкладатися на строк дії форс-мажорних обставин.
м. Київ Редакція від

«__» _____ 2023 рокуДоговір, розміщений на цьому сайті - це публічна оферта, що містить умови надання послуг з навчання робототехніки і програмування в режимі онлайн закладом «Roboсode», до якого приєднується Замовник/Студент.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Основні поняття та визначення термінів, що вживаються в Договорі:

1.1.1. Акцепт (прийняття пропозицій̈) – повне й безумовне прийняття Замовником умов, викладених в цьому Договорі шляхом попередньої оплати 100% вартості обраної послуги та вчинення з боку Замовника будь-якої дії, спрямованої на прийняття пропозиції укласти цей Договір або фактичне користування послугами за цим Договором.

1.1.2. Виконавець – суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює діяльність з надання послуг з навчання робототехніки і програмуванню на дистанційних онлайн курсах "Roboсode".

1.1.3. Договір – є правочин у розумінні ст. 626 Цивільного кодексу України, який̆ регулює взаємні відносини між Замовником та Виконавцем у процесі надання останнім послуг з навчання робототехніці і програмуванню.

1.1.4. Замовник – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір'ю, законним опікуном (представником) або інша фізична особа, що представляє інтереси Студента, відповідно до чинного законодавства України, який буде отримувати Послуги.

1.1.5. Інтернет-сторінка – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою:
http://robocode.ua/
та є джерелом інформування Замовника/Студента (далі – "Сайт").

1.1.6. Послуга – Послуга у сфері навчання робототехніці та програмуванню, що полягає в наданні дистанційних інформаційно-консультаційних занять (в режимі реального часу чи з наданням записів) та інших послуг у сфері робототехніки і програмування.

1.1.7. Публічна оферта (пропозиція) – пропозиція Виконавця (викладена на його інтернет-сторінці
http://robocode.ua/
), адресована необмеженому колу осіб згідно з ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній.

1.1.8. Студент - дитина віком з 10 до 16 років, що отримує Послугу від закладу «Robocode» в порядку і на умовах цього Договору.

1.2. Цей договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами

1.3. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує факт ознайомлення, згоди та прийняття усіх умов цього Договору.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець пропонує та зобов'язується після акцептування цього Договору надати Замовнику Послуги із навчання робототехніці і програмуванню на дистанційних заняттях в режимі онлайн відповідно до обраного Замовником навчального курсу і пакету Послуг.

2.2. Послуги за цим Договором надаються Студентові, викладачами Виконавця, шляхом проведення онлайн-занять в режимі реального часу або направлення відеозапису заняття, за обраним Замовником пакетом Послуг, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.3. Замовнику після акцептування Договору надається доступ до онлайн-майданчику та/або сервісу, на який протягом всієї тривалості курсу, будуть проводитись дистанційні онлайн-заняття та/або розміщуватись навчальні чи інформаційні матеріали (відеозаписи занять, текстові завдання тощо).

2.4. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем повної попередньої оплати 100% вартості обраної послуги та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань або до розірвання Договору однією із Сторін.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Послуги надаються Замовникові на основі цін та тарифів, заявлених на Сайті. Вартість Послуги розраховується в залежності від обраної Замовником кількості занять – пакету Послуги.

3.2. Оплата за надання Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів у спосіб, який вказується в СМС-повідомленні, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки-анкети.

3.3. Вартість послуг не включає комісію банків/платіжних систем, що стягується під час здійснення платежу.

3.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг в залежності від кон'юнктури ринку.

3.5. Виконавець не може змінювати вартість послуг для конкретного Замовника у випадку, якщо той вже прийняв умови Виконавця та здійснив оплату за замовлений пакет Послуг, у встановленому цим Договором порядку.

3.6. Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати в повному обсязі на відповідну кількість занять до дня початку відвідування занять Студентом.

3.7. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.8. Кошти, сплачені Замовником у відповідності до п. 3.1 ст. 3 цього Договору, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п 5.2.4 ст. 5 цього Договору.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-який пакет Послуг, представлений на Сайті шляхом заповнення заяви-анкети.

4.2. Пакет послуг складається з 4, 12 або 24 занять які проводяться за обраним Замовником курсом відповідно до навчальної програми.

4.3. Курс, в залежності від обраної навчальної програми, розрахований на проведення онлайн-занять у кількості, що може перевищувати 24 заняття. Вся інформація про курси, навчальні програми, їх опис, терміни та строки, необхідна кількість занять тощо, розміщуються на Сайті.

4.4. У разі неможливості проведення Виконавцем онлайн-занять у раніше визначені терміни, Виконавець має право перенести терміни їх проведення завчасно повідомивши про це Замовника шляхом здійснення сервісного дзвінка та/або оповіщенням через Telegram, Viber чи СМС повідомленням за контактними номерами телефону Замовника.